18.1.11

అష్టాదశ శక్తిపీఠ స్తోత్రం

లంకాయాం శాంకరీదేవి కామాక్షీ కంచికాపురీ్

ప్రద్యుమ్నే శృంఖలా దేవి ఛాముండా క్రౌంచ పట్టణే ||

అలంపురీ జోగులాంబా శ్రీశైలే భ్రమరాంబికా

కొల్హాపురీ మహలక్ష్మీ మాహుర్యే ఏకవీరికా ||

ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళీ పీఠికాయాం పురుహూతికా

ఓఢ్యా ణే గిరిజాదేవి మాణిక్యా ద్రాక్షవాటికా ||

కామరూపే హరిక్షేత్రే ప్రయాగే మాధవేశ్వరీ

జ్వాలాయా వైష్ణవీ దేవి గయా మంగళ్య గౌరికా ||

వారణాశ్యాం విశాలాక్షి కాశ్మీరే తు సరస్వతీ


సాయంకాలం పఠేన్నిత్యం సర్వశత్రువినాశనం

సర్వాదీన్ హరం రోగం
సర్వ సంపత్కరం శుభం ||

23.7.10

శ్రీ వేంకటేశ సహస్ర నామావళి

శ్రీ వేంకటేశ సహస్ర నామావళి


ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమ:
ఓం విరూపాక్షాయ నమ:
ఓం విశ్వేశాయ నమ:
ఓం విశ్వభావనాయ నమ:
ఓం విశ్వసృజే నమ:
ఓం విశ్వసంహర్ర్తే నమ:
ఓం విశ్వప్రాణాయ నమ:
ఓం విరాడ్వపు షే నమ:
ఓం శేషాద్రినిలయాయ నమ:
ఓం అశేషభక్త దు:ఖ ప్రణాశనాయ నమ: 10ఓం శేషస్తుత్యాయ నమ:
ఓం శేషశాయినే నమ:
ఓం విశేషజ్ఞాయ నమ:
ఓం విభవే నమ:
ఓం స్వభువే నమ:
ఓం విష్ణవే నమ:
ఓం జిష్ణవే నమ:
ఓం ఉత్సహిష్ణవే నమ:
ఓం సహిష్ణుకాయ నమ:
ఓం భ్రాజిష్టవే నమ: 20ఓం గ్రసిష్ణవే నమ:
ఓం వర్తిష్ణవే నమ:
ఓం భరిష్ణకాయ నమ:
ఓం కాలయంత్రే నమ:
ఓం కాలగోప్త్రే నమ:
ఓం కాలాయ నమ:
ఓం కాలాన్తకాయ నమ:
ఓం అఖిలా నమ:
ఓం కాలగమ్యాయ నమ:
ఓం కాలకమ్ఠవంద్యాయ నమ: 30ఓం కాలకలేశ్వరాయ నమ:
ఓం శంభవే నమ:
ఓం స్వయంభువే నమ:
ఓం అంభోజనాభాయ నమ:
ఓం స్తంభితవారిధయే నమ:
ఓం అంభోధినందినీజానయే నమ:
ఓం శోణాంభోజపదప్రభాయ నమ:
ఓం కంబుగ్రీవాయ నమ:
ఓం శంబరారిరూపాయ నమ:
ఓం శంబరజేక్షణాయ నమ: 40
ఓం బింబాధరాయ నమ:
ఓం బింబరూపిణే నమ:
ఓం ప్రతిబింబక్రియాతిగాయ నమ:
ఓం గుణవతే నమ:
ఓం గుణగమ్యాయ నమ:
ఓం గుణాతీతాయ నమ:
ఓం గుణప్రియాయ నమ:
ఓం దుర్గుణధ్వంసకృతే నమ:
ఓం సర్వ సుగుణాయ నమ:
ఓం గుణభాసకాయ నమ: 50ఓం పరేశాయ నమ:
ఓం పరమాత్మనే నమ:
ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమ:
ఓం పరాగతయే నమ:
ఓం పరస్మైపరాయ నమ:
ఓం వియద్వాససే నమ:
ఓం పారంపర్యశుభప్రదాయ నమ:
ఓం బ్రంహ్మాండగర్భాయ నమ:
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమ:
ఓం బ్రహ్మసృజే నమ: 60


ఓం బ్రహ్మబోధితాయ నమ:
ఓం బ్రహ్మస్తుత్యాయ నమ:
ఓం బ్రహ్మవాదినే నమ;
ఓం బ్రహ్మచర్యపరాయణాయ నమ:
ఓం సత్యవ్రతార్ధసంతుష్టాయ నమ:
ఓం సత్యరూపిణే నమ:
ఓం ఝుషాంగవతే నమ:
ఓం సోమకప్రాణహారిణే నమ:
ఓం ఆనీతామ్నయాయ నమ:
ఓం అబ్దిసంచరాయ నమ: 70


ఓం దేవాసురవరస్తుత్యాయ నమ:
ఓం పతన్మందరధారకాయ నమ:
ఓం ధన్వంతరయే నమ;
ఓం కచ్చపాంగాయ నమ;
ఓం పయోనిధినిమంథకాయ నమ:
ఓం అమరామృతసంధాత్రే నమ:
ఓం ధృతసమ్మోహినీవపుషే నమ:
ఓం హరమోహకమాయావినే నమ:
ఓం రక్షస్సందోహభంజనాయ నమ:
ఓం హిరణ్యాక్షవిదారిణే నమ: 80


ఓం యజ్ఞాయ నమ:
ఓం యజ్ఞవిభావనాయ నమ:
ఓం యజ్ఞీయోర్వీసముద్దర్ర్తే నమ:
ఓం లీలాక్రోడాయ నమ:
ఓం ప్రతాపవతే నమ:
ఓం దండకాసురవిధ్వంసినే నమ:
ఓం వక్రదంష్ట్రాయ నమ:
ఓం క్షమాధరాయ నమ:
ఓం గంధర్వశాపహరణాయ నమ:
ఓం పుణ్యగంధాయ నమ: 90ఓం విచక్షణాయ నమ:
ఓం కరాళవక్ర్తాయ నమ:
ఓం సోమార్కనేత్రాయ నమ:
ఓం షడ్గుణవైభవాయ నమ:
ఓం శ్వేతఘెణినే నమ:
ఓం ఘార్ణితభ్రువే నమ:
ఓం ఘుర్ఝురధ్వనివిభ్రమాయ నమ:
ఓం ద్రాఘీయసే నమ:
ఓం నీలకేశినే నమ:
ఓం జాగ్రదంబుజలోచనాయ నమ: (100)ఓం ఘృణావతే నమ:
ఓం ఘృణిసమ్మోహాయ నమ:
ఓం మహాకాలాగ్నిదీధితయే నమ:
ఓం జ్వాలాకరాళవదనాయ నమ:
ఓం మహోల్కకులవీక్షణాయ నమ:
ఓం సటానిర్బిణ్ణమేఘాయ నమ:
ఓం దంష్ట్రారగ్వ్యప్తదిక్తటాయ నమ:
ఓం ఉచ్చ్వాసాకృష్టభూతేశాయ నమ:
ఓం నిశ్శ్వాసత్యక్తవిశ్వసృజే నమ:
ఓం అంతర్ర్బమజ్జగద్గర్భాయ నమ: (110)

22.4.10

త్రికాల సంధ్య

ఉదయము
రాగ్రే వసతే లక్ష్మీ: కరమూలే సరస్వతీ ।
కరమధ్యేతు గోవింద: ప్రభాతే కరదర్షనమ్ ॥
సముద్రవసనే దేవీ పర్వతస్తన మండలే ।
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ॥
వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూర మర్ధనమ్ ।
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్ ॥భోజన
సమయము
యజ్ఞశిష్టాశిన: సంతోషముచ్యంతే సర్వకిల్బిషై: ।
భుజంతే తే త్వఘం పాపాయేపచన్త్వాత్మకారణాత్ ॥

యత్క రోషియసదశ్నాషి యజ్జుహోషి దదా సియత్ ।
యత్తపస్యసి కౌన్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్ ॥

అహంవైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత।
ప్రాణాపానసమాయుక్త: పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ॥

ఓం సహానావవతు సహనౌభునక్తు
సహవీర్యం కరవావహై
తేజస్వీనావధీతమస్తు మా విద్విషావహై
ఓం శాంతి: శాంతి: శాంతి: శాంతి:


నిద్రించు సమయము
కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ।
ప్రణత: క్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమోనమ: ॥
కరచరణకృతమ్ వాక్ కాయజమ్ కర్మజమ్ వా ।
శ్రవణనయనజమ్ వా మానసమ్ వాపరాధమ్ ॥
విహితమ దిహితమ్ వా సర్వమేతత్ క్షమస్త్వ ।
జయ జయ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ
త్వమేవ చవిద్యా ద్రవిణమ్ త్వమేవ
త్వమేవ సర్వమ్ మమ దేవ దేవ ॥


ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్

౧. సౌరాష్ట్రే సోమనాథం చ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ ।
ఉజ్జయిన్యామ్ మాహాకాళమెంకార మమలేశ్వరమ్ ॥
౨. పరల్యాం వైద్యనాథం చ డాకిన్యాం భీమశంకరం ।
సేతుబంధే తు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ॥
౩. వారాణస్యాం తు విశ్వేశం త్ర్యయంబకం గౌతమీతటే ।
హిమాలయే తు కేదారం ఘృష్టేశం చ శివాలయే ॥
౪. ఏతాని జ్యోర్లింగాని సాయం ప్రాత:పఠేన్నర: ।
సప్తజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥

11.1.08

*శ్రీరామ*ఓం ఉ ద్య న్న ద్య మిత్ర మహ
ఆ రో హ న్ను త్త రాం దిశమ్‌
హృ ద్రో గం మమ సూర్య
హ రి మా ణం చ నాశయ.


(గుండె పోటు కలవారికి )

అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం

http://1.bp.blogspot.com/_OrPiYD1RcAs/STDTrQ19d7I/AAAAAAAACoc/dVvf6Tzju1E/s320/adi-lakshmi.jpg

సుమనస సుందరి మాధవి చంద్ర సహొదరి హేమమయే,
మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయిని మంజుల భాషిణి వేదనుతే
పంకజవాసిని దేవసుపూజిత సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ఆదిలక్ష్మి సద పాలయమాం

http://www.vikramsambat.org/dhanyalakshmi.jpg

అయికలి కల్మష నాశిని కామిని వైదిక రూపిణి వేదమయే,
క్షీరసముద్భవ మంగళ రూపిణి మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే
మంగళదాయిని అంబుజవాసిని దేవగణాశ్రిత పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ధాన్యలక్ష్మి సద పాలయమాంhttp://narayanatirumala.net/images/picture%20019s.jpg

జయ వరవర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే,

సురగణ పూజిత శ్రీఘ్రఫల ప్రద జ్ఞానవికాసిని శాస్త్రనుతే
భవభయహారిణి పాపవిమోచని సాధుజనాశ్రిత పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ధైర్యలక్ష్మి సద పాలయమాం ||3||

http://img.alibaba.com/photo/11154270/Gajalakshmi_Tanjore_Paintings.jpg

జయజయ దుర్గతి నాశిని కామిని సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే,
రధగజ తురగపదాది సమావృత పరిజన మండిత లోకనుతే
హరి హరబ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత తాప నివారిణి పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని గజలక్ష్మి సద పాలయమాం |


http://www.windows2india.net/images/santhanalakshmi.jpg

అయిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి రాగవివర్దిని జ్ఞానమయే,
గుణగణవారిధి లోకహితైషిణి స్వరసప్త భూషిత గాననుతే
మనుజ సురా సుర మానవ వందిత పాదయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని సంతానలక్ష్మి పాలయమాం |


http://www.windows2india.net/images/vijayalakshmi.jpg


జయకమలాసని సద్గతి దాయిని జ్ఞానవికాసిని గానమయే,

అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర భూషిత వాసిత వాద్యనుతే
కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మాన్యపదే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని విజయలక్ష్మి సదా పాలయమాం
http://www.puja.net/Pages/Yagyas/Journal/05Events/Feb_Mar05/varaLakshmi.jpg


ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి శోకవినాశిని రత్నమయే,
మణిమయ భూషిత కర్ణవిభూషణ శాంతి సమావృత హాస్యముఖే
నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని విద్యాలక్ష్మి సద పాలయమాంhttp://1.bp.blogspot.com/_OrPiYD1RcAs/SUX-U20mDVI/AAAAAAAACsE/JLaQ4fW569Y/s320/dhana-lakshmi1.jpg

ధిమిధిమి ధింధిమి ధిం ధిమి - ధిం ధిమి దుందుభి నాద సుపూర్ణమయే,
ఘుం ఘుం ఘుమ ఘుమ ఘుం ఘుమ ఘుం ఘుమ శంఖనినాద సువాద్యనుతే
వేదపురాణేతిహాస సుపూజిత వైదికమార్గ ప్రదర్శయుతే,
జయజయహే మధుసూదన కామిని ధనలక్ష్మి సదా పాలయమాం

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

తులసీ కవచం


తులసీ మహాదేవీనమ: పంకజధారిణీ
శిరోమే తులసీపాతు సాలం పాతు యశస్వినీ
దృశోమే పద్మనయనా శ్రీసఖీ శ్రవణౌమమ
ఘ్రాణం పాతు సుగంధమే నఖంచ సుముఖీమమ .


"జిహ్వాం పాతు శుభదా కంఠవిద్యామయో మమ
స్కందౌ కల్హారిణీ పాతు హృదయం విష్ణువల్లభా
పుణ్యదాపాతుమే మధ్యం నాభిం సౌభాగ్యదాయినీ
కటికుండలినీ పాతు ఊరూ నారద వందితా "


జననీ జానునీ పాతు జంఘే సకల వందితా
నారాయణప్రియా పాదౌ సర్వాంగం సర్వరక్షిణీ
సంకటే విషమే దుర్గే భయే వాదే మహాహవే
నిత్యే సాధ్యౌవ:పాతు తులసీ సర్వదా సదా

ఇతీదం పరం గుహ్యం తులస్యాకవచామృతం
మృత్యోరమృతార్ధాయ భీతానామభయాయచ
మోక్షాయచ ముముక్షూణాం ధ్యానినాం ధ్యాన యోగకృత్
పశాయచ విశ్వకామానం విద్యావై వేద వాదినామ్

ద్రవిణాం దరిద్రాణాం పాపినాం పాపశాంతయే
అన్నాయ క్షుధితీనాం చ స్వర్గమిచ్చతాం
భక్త్యర్ధం విష్ణు భక్తానాం విష్ణో సర్వాంతరాత్మని .
జాప్యం త్రివర్గ సిద్యర్ధం గృహస్థేన విశేషత:

తులసీ ప్రదక్షిణ స్తోత్రం

శ్లో . యన్మూలే సర్వ తీర్ధాని
యన్మధ్యే సర్వదేవతా
యదగ్రే సర్వవేదాశ్చ
తులసీం త్వాం నమామ్యహం18.12.07

అన్నపూర్ణాష్టకమ్‌


నిత్యాందకరీ వరా భయకరీ సౌందర్య రత్నాకరీ
నిర్దూతాఖిల ఘోర పావనకరీ ప్రత్యక్ష మహేష్వరీ
ప్రాయేలాచల వంశపావనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 1

నానారత్న విచిత్ర భూషణకరీ హేమాంబరాడంబరీ
ముక్తాహార విడంబ మాన విలసద్వక్షోజ కుంభాంతరీ
కాశ్మీరాగరు వాసితాంగ రుచిరా కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 2

యోగానందకరీ రిపుక్షయకరీ ధర్మైక నిష్ఠాకరీ
చంద్రార్కానల భాసమాన లహరీ త్రైలోక్య రక్షాకరీ
సర్వైశ్వర్యకరీ తప ం ఫలకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 3

కైలాసాచల కందరాలయకరీ గౌరీ హ్యుమాశాంకరీ
కౌమారీ నిగమార్ధ గోచరకరీ హ్యోంకార బీజాక్షరీ
మోక్షద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 4

దృశ్యాదృశ్య విభూతి వాహన కరీ బ్రహ్మాండ భాండోదరీ
లీలా నాటక సూత్ర ఖేలనకరీ విజ్ఞాన దీపాంకురీ
శ్రీ విశ్వేశ మన ం ప్రమోదనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ

ఆదిక్షాంత సమస్త వర్ణనకరీ శంభూప్రియా శాంకరీ
కాశ్మీర త్రిపురేశ్వరీ త్రినయనీ విశ్వేశ్వరీ శర్వరీ
స్వర్గద్వారకవాటపాటనకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాం దేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 6

ఉర్వీ సర్వ జనేశ్వరీ జయకరీ మాతా కృపాసాగరీ
నారీనీల సమాన కుంతలధరీ నిత్యాన్నదానేశ్వరీ
సాక్షాన్మోక్షకరీ సదాశుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 7

చంద్రార్కా నలకోటికోటి సదృశీ చంద్రాంశు బింబాంధరీ
చంద్రార్కాగ్ని సమానకుంతలధరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
మాలా పుస్తక పాశసాంకుశధరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 8

దేవి సర్వ విచిత్ర రత్న రచితా దాక్షాయణి సుందరి
వామా చారుపయోధరా మధురసా సౌభాగ్య మాహేశ్వరీ
భక్తాభీష్ట కరీ సదా శుభకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 9

క్షత్ర త్రాణకరీ మహా భయహరీ మాతా కృపాసాగరీ
సర్వానందకరీ సదాశివకరీ విశ్వేశ్వరీ శ్రీధరీ
దక్షాక్రందకరీ నిరామయకరీ కాశీపురాధీశ్వరీ
భిక్షాందేహి కృపావలంబనకరీ మాతాన్నపూర్ణేశ్వరీ 10

అన్నపూర్ణే సదాపూర్ణే శంకర ప్రాణవల్లభే !
జ్ఞాన వైరాగ్య సిద్ద్యర్థం భిక్షాందేహి చ పార్వతి !! 11


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

శ్రీ సుదర్షన స్తోత్రం

http://www.geocities.com/saymandali/sudarshana.jpgశ్లోll సహస్రాదిత్య సంకాశం సహస్ర వదనాంబరమ్
సహస్రదోస్సహస్రారం ప్రపద్యేహం సుదర్శనమ్ ll

శ్లోll హుంకార భైరవం భీమం ప్రసన్నార్తి హరం ప్రభుమ్
సర్వపాప ప్రశమనం ప్రపద్యేహం సుదర్శనమ్ll

13.12.07

శ్రీ వేంకటేశ సుప్రభాతమ్‌కౌసల్యా సుప్రజా రామా పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే,
ఉత్తిష్ఠ నరశార్దూల కర్తవ్యం దైవ మాహ్నికమ్‌. 1

ఉత్తిష్ఠోత్తిష్ఠ గోవింద ఉత్తిష్ఠ గరుడధ్వజ,
ఉత్తిష్ఠ కమలాకాన్త త్రైలోక్యం మంగళం కురు. 2

మాత స్సమస్తజగతాం మధుకైటభారే ం
వక్షో విహారిణి మనోహర దివ్యమూర్తే,
శ్రీ స్వామిని శ్రితజన ప్రియ దానశీలే
శ్రీ వేంకటేశదయితే తవ సుప్రభాతమ్‌. 3

తవ సుప్రభాత మరవిందలోచనే
భవతు ప్రసన్నముఖ చంద్రమండలే,
విధి శంకరేంద్ర వనితాభి్ రర్చితే
వృషశైలనాథ దయితే దయానిధే. 4

అత్ర్యాది సప్తఋషయ స్సముపాస్య సంధ్యాం
ఆకాశసింధుకమలాని మనోహరాణి.
ఆదాయ పాదయుగ మర్చయితుం ప్రపన్నా ం
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌. 5

పంచాననాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్యా ం
త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధా ం స్తువంతి,
భాషాపతి ం పఠతి వాసర శుద్ధి మారాత్
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌. 6

ఈషత్ ప్రఫుల్ల సరసేరుహ నారికేళ
పూగద్రుమాది సుమనోహర పాలికానామ్‌,
ఆవాతి మంద మనిల ం సహ దివ్యగంధై ం
శేషాద్రిశేఖర విభోతవ సుప్రభాతం. 7

ఉన్మీల్య నేత్రయుగ ముత్తమపంజరస్థా ం
పాత్రావశిష్ట కదళీఫల పాయసాని,
భుక్త్వా సలీల మథ కేళిశుకా ం పఠంతి
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌. 8

తంత్రీప్రకర్ష మధుర స్వనయా విపంచ్యా
గాయ త్యనంచరితం తవ నారదో పి,
భాషాసమగ్ర మసకృత్కరచారరమ్యం
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌. 9

భృంగావళీ చ మకరంద రసానువిద్ధ
ఝంకారగీతనినదై ం సహ సేవనాయ,
నిర్యాత్యుపాంతసరసీ కమలోదరేభ్య ం
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌. 10

యోషాగణేన వరదధ్ని విమథ్యమానే
ఘోషాలయేషు దధిమంథన తీవ్రఘోషా ం
రోషాత్కలిం విదధతే కకుభశ్చ కుంభా ం
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌. 11

పద్మేశమిత్ర శతపత్రగతాళివర్గా ం
హర్తుం శ్రియం కువలయస్య నిజాంగలక్ష్మ్యా ,
భేరీనినాదమివ బిభ్రతి తీవ్రనాదం
శేషాద్రిశేఖర విభో తవ సుప్రభాతమ్‌. 12

శ్రీమన్నభీష్టవరదాఖిలలోకబంధో
శ్రీశ్రీనివాస జగదేక దయైక సింధో,
శ్రీ దేవతాగృహభుజాంతర దివ్యమూర్తే
శ్రీవేకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 13

శ్రీ స్వామిపుష్కరిణికా ప్లవ నిర్మలంగా ం
శ్రేయో ర్థినో హర విరించి సనందనాద్యా ం,
ద్వారే వసంతి వరవేత్ర హతోత్తమాంగా ం
స్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 14

శ్రీ శేషశైల గరుడాచల వేంకటాద్రి
నారాయణాద్రి వృషభాద్రి వృషాద్రిముఖ్యామ్‌,
ఆఖ్యాం త్వదీయ వసతే రనిశం వదంతి
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 15

సేవాపరా ం శివ సురేశ కృశాను ధర్మ
రక్షోంబునాథ పవమాన ధనాధినాథా ం ,
బద్ధాంజలి ప్రవిలస న్నిజశీర్షదేశా ం
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 16

ధాటీషు తే విహగరాజ మృగాధిరాజ
నాగాధిరాజ గజరాజ హయాధిరాజా ం,
స్వస్వాధికార మహిమాదిక మర్థయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 17

సూర్యేందు భౌమ బుధ వాక్పతి కావ్య సౌరి
స్వర్భాను కేతు దివిషత్పరిషత్ ప్రధానా ం,
త్వద్దాసదాస చరమావధి దాసదాసా ం
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 18

త్వత్పాదధూలి భరిత స్ఫురితోత్తమాంగా ం
స్వర్గాపవర్గ నిరపేక్షనిజాంతరంగా ం,
కల్పాగమా కలనయా కులతాం లభంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 19

త్వద్గోపురాగ్ర శిఖరాణి నిరీక్షమాణా ం
స్వర్గాపవర్గపదవీం పరమాం శ్రయంత ం,
మర్త్యా మనుష్యభువనే మతి మాశ్రయంతే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 20

శ్రీభూమినాయక దయాదిగుణామృతాభ్ధే
దేవాధిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే,
శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 21

శ్రీపద్మనాభ పురుషోత్తమ వాసుదేవ
వైకుంఠ మాధవ జనార్దన చక్రపాణే,
శ్రీవత్సచిహ్న శరణాగత పారిజాత
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 22

కందర్పదర్పహర సుందర దివ్యమూర్తే
కాంతాకుచాంబురుహకుట్మల లోలదృష్టే,
కల్యాణనిర్మలగుణాకర దివ్యకీర్తే
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 23

మీనాకృతే కమఠ కోల నృసింహ వర్ణిన్‌
స్వామిన్‌ పరశ్వథతపోధన రామచంద్ర!
శేషాంశరామ యదునందన కల్కిరూప
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 24

ఏలా లవంగ ఘనసార సుగంధి తీర్థం
దివ్యం వియత్సరిత హేమఘటేషు పూర్ణమ్‌,
ధృత్వా ద్య వైదిక శిఖామణయ ం ప్రహృష్టా ం
తిష్ఠంతి వేంకటపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 25

భాస్వానుదేతి వికచాని సరోరుహాణి
సంపూరయంతి నినదై ం కుకుభో విహంగా ం,
శ్రీవైష్ణవా స్సతత మర్థితమంగళా స్తే
ధామాశ్రయంతి తవ వేంకత సుప్రభాతమ్‌. 26

బ్రహ్మాదయ స్సురవరా స్సమహర్షయ స్తే
సంత స్సనందనముఖా స్త్వధ యీగివర్యా ం,
ధామాంతికే తవ హి మంగళవస్తుహస్తా ం
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 27

లక్ష్మీనివాస నిరవద్యగుణైకసింధో
సంసారసాగర సముత్తరణైకసేతో ,
వేదాంతవేద్య నిజవైభవ భక్తభోగ్య
శ్రీవేంకటాచలపతే తవ సుప్రభాతమ్‌. 28

ఇత్థం వృషాచలపతే రిహ సుప్రభాతం
యే మానవా ం ప్రతిదినం పఠితుం ప్రవృత్తా ం,
తేషాం ప్రభాతసమయే స్మృతిరంగభాజాం
ప్రజ్జాం పరార్థసులభాం పరమాం ప్రసూతే. 29


<<<<<<శ్రీవేంకటేశ స్తోత్రమ్‌>>>>

కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతో
నియతారుణితాతుల నీలతనో,
కమలాయతలోచన లోకపతే
విజయీ భవ వేంకటశైలపతే. 1

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ
ప్రముఖాఖిలదైవత మౌళిమణే,
శరణాగతవత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే. 2

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రనువేలకృతై రపరాధశతై ం,
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే. 3

అధివేంకటశైల ముదారమతే
ర్జనతాభిమతాధిక దానరతాత్,
పరదేవతయా గదితా న్నిగమై ం
కమలాదయితా న్న పరం కలయే. 4

కలవేణురవావశ గోపవధూ
శతకోటివృతాత్ స్మరకోటిసమాత్,
ప్రతివల్లవికాభిమతా త్సుఖదాత్
వసుదేవసుతా న్న పరం కలయే. 5

అభిరామగుణాకర దాశరథే
జగదేక ధనుర్ధర ధీరమతే,
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో్ భవ దేవ దయాజలధే. 6

అవనీతనయా కమనీయకరం
రజనీకరచారు ముఖాంబురుహమ్‌,
రజనీచరరాజ తమోమిహిరం
మహనీయమహం రఘురామమయే. 7

సుముఖం సుదృహం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయ మమోఘశరమ్‌,
అపహాయ రఘూద్వహ మన్య మహం
న కథంచన కంచన జాతు భజే. 8

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథ ం
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి,
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ. 9

అహం దూరత స్తే పదాంభోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్చయా గత్య సేవాం కరోమి,
సకృత్సేనయా నిత్యసేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో వేంకటేశ. 10

అజ్ఝానినా మ్యా దోషా నశేషా న్విహితాన్‌ హరే,
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైలశిఖామణే. 11


<<<<<<<<శ్రీవేంకటేశ ప్రపత్తి ం>>>>>>>>>>>

ఈశానాం జగతో స్య వేంకటపతే ర్విష్ణో ం పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్ష ం స్థల నిత్యవాసరసికాం తత్ క్షాంతిసమ్వర్ధినీమ్‌,
పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్యలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్‌. 1

శ్రీమన్‌! కృపాజలనిధే! కృతసర్వలోక
సర్వజ్ఝ! శక్త! నతవత్సల! సర్వశేషిన్‌!
స్వామిన్‌! సుశీల సులభాశ్రితపారిజాత!
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 2

ఆనూపురార్పిత సుజాత సుగంధిపుష్ప
సౌరభ్యసౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ,
సౌమ్యౌ సదానుభవనే పి నవానుభవ్యౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 3

సద్యోవికాసి సముదిత్వర సాంద్రరాగ
సౌరభ్యనిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తామ్‌,
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 4

రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర
వజ్రాంకుశాంబురుహ కల్పక శంఖచక్రై ం,
దవ్యై రలంకృతతలౌ పరతత్త్వ చిహ్నై ం
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 5

తామ్రోదరద్యుతి పరాజితపద్మరాగౌ
బాహ్వై ర్మహోభి రభిభూతమహేంద్రనీలౌ,
ఉద్యన్నఖాంశుభి రుదస్త శశాంకభాసౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 6

సప్రేమభీతి కమలా కరపల్లవాభ్యాం
సమ్వాహనే పి సపది క్లమ మాదధానౌ,
కాంతా వవాజ్మనసగోచర సౌకుమార్యౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 7

లక్ష్మీ మహీ తదనురూప నిజానుభావ
నీళాది దివ్యమహిషీ కరపల్లవానామ్‌,
ఆరుణ్య సంక్రమణత ం కిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 8

నిత్యానమద్విధి శివాది కిరీటకోటి
ప్రత్యుప్తదీప్త నవరత్నమహ ం ప్రరోహై ం,
నీరాజనావిధి ముదార ముపాదధానౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 9

విష్ణో ం పదే పరమ ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ మధ్వ ఉత్స ఇతి భోగ్యతయా ప్యుపాత్తౌ,
భూయ స్తథేతి తవ పాణితలప్రది్ష్టౌ
శ్రీవేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 10

పార్థాయ తత్సదృశసారథినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి,
భూయో పి మహ్య మిహ తౌ కరదర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 11

మన్మూర్ధ్ని కాళియఫణే వికటాటవీషు
శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరే శిరసి శ్రుతీనామ్‌,
చిత్తే ప్యనన్యమనసాం సమ మాహితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 12

అమ్లానహృష్య దవనీతల కీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరాభరణాయమానౌ,
ఆనందితాఖిలమనోనయనౌ తవైతౌ
శ్రీవేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 13

ప్రాయ ం ప్రపన్న జనతా ప్రథమావగాహ్యౌ
మాతు ం స్తనావివ శిశో రమృతాయమానౌ,
ప్రాప్తౌ పరస్పరతులా మతులాంతరౌ తే
శ్రీవేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 14

సత్త్వోత్తరై స్సతత సేవ్య పదాంబుజేన
సంసారతారక దయార్ర్ధదృగం చలేన,
సౌమ్యోపయంతృమునినా మమ దర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే. 15

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే
ప్రాప్యే త్వయి స్వయముపేయతయా స్ఫురంత్యా,
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్‌. 16


>>>>>>>>>శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనమ్‌<<<<<<<

శ్రియ ం కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయే ర్థినామ్‌,
శ్రీ వేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్‌. 1

లక్ష్మీసవిభ్రమాలోక సుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే,
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళం. 2

శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే ,
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్‌. 3

సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్‌
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 4

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే,
సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 5

స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషిణే,
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 6

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే,
ప్రయుంజే పరతత్వ్తాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 7

ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతామ్‌,
అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 8

ప్రాయ ం స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా,
కృపయా దిశతే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 9

దయా మృతరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలై ం,
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 10

స్రగ్భూషాంబర హేతీనాం సుషమా వహమూర్తయే,
సర్వార్తిశమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 11

శ్రీ వైకుంఠవిరక్తాయ స్వామిపుష్కరిణీతటే,
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్‌. 12

శ్రీమత్సుందరజామాతృ మునిమానసవాసినే,
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్‌. 13

మంగళాశాసనపరై ర్మదాచార్యపురోగమై ం,
సర్వైశ్చ పూర్వై రాచార్యై ం సత్కృతాయాస్తు మంగళమ్‌.
శ్రీపద్మావతీ సమేత శ్రీశ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమ ం. 14
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

9.12.07

ఆదిత్య హృదయం


స్తోత్రం

తతో యుద్దపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్‌,
రావణం చాగ్రతో దృష్వా యుద్దాయ సముపస్థితమ్‌.

దైవతై శ్చ సమాగమ్య ద్రష్టు మభ్యాగతో రణమ్‌,
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషి:.
***
రామ! రామ! మహా్బాహొ ! శృణు గుహ్యం సనాతనమ్‌,
యేన సర్వా నరీన్‌ వత్స! సమరే విజయిష్యసి.

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్‌,
జయావహం జపే న్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్‌.

సర్వమంగళ మాంగల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్‌,
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్‌.
***
రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్‌,
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్‌.

సర్వ దేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావన:,
ఏష దేవాసురగణాన్‌ లోకాన్‌ పాతి గభస్తిభి:.

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివ: స్కంద: ప్రజాపతి:,
మహేంద్రో ధనద: కాలో యమ: సోమో హ్యపాంపతి:.

పితరో వసవ: సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మను:,
వాయు ర్వహ్ని:ప్రజా:ప్రాణా: ఋతుకర్తా ప్రభాకర:.

ఆదిత్యా: సవితా సూర్య: ఖగ: పూషా గభస్తిమాన్‌,
సువర్ణసదృశో భాను: స్వర్ణ్యరేతా దివాకర:.

హరిదశ్వ: సహస్రార్చి: సప్త్సప్తి: మరీచిమాన్‌,
తిమిరోన్మధన: శంభు స్త్వష్టా మార్తాండకోంశు మాన్‌.

హిరణ్యగర్భ: శిశిర స్తపనో భాస్కరో రవి:,
అగ్నిగర్భో దితే: పుత్ర: శంఖ: శిశిరనాశన:.

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామ పారగ:,
ఘనవృష్టి రపాంమిత్రో వింధ్యవీథీ ప్లవంగమ:.

ఆతపీ మండలీ మృత్యు: పింగళ: సర్వతాపన:,
క(ర)వి ర్విశ్వో మహాతేజా రక్త: సర్వభవోద్భవ:.

నక్షత్ర గ్రహ తారాణా మధిపో విశ్వభావన:,
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్‌! నమో స్తుతే.
* * *

నమ: పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాద్రయే నమ:,
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమ:.

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమ:,
నమో నమ స్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమ:.

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమ:,
నమ: పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమ:.

బ్రహ్మేశా నాచ్యుతేశాయ సూర్యా యాదిత్యవర్చసే,
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమ:.

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే,
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమ:.

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే,
నమస్తమో భినిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే.
* * *

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభు:,
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభి:.

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్టిత:,
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చై వాగ్నిహోత్రిణామ్‌.

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ,
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవి: ప్రభు:.

ఏన మాపత్సు కృచ్చే షు కాంతారేషు భయేషు చ,
కీర్తయన్‌ పురుష: కశ్చి న్నావసీదతి రాఘవ!

పూజయ స్వైన మేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్‌,
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి.

అస్మిన్‌ క్షణే మహాబాహో! రావణం త్వం వధిష్యసి,
ఏవ ముక్త్వా తతో గస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్‌.

ఏతచ్చు త్వా మహాతేజా నష్టశోకో భవత్తదా,
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవ: ప్రయతాత్మవాన్‌.

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్యం జప్త్వేదం పరం హర్ష మవాప్తవాన్‌,
త్రిరాచమ్య శుచి ర్భూత్మా ధను రాదాయ వీర్యవాన్‌.

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా జయార్థం సముపాగమత్ ,
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్.

అథ రవి రవద న్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనా: పరమం ప్రహృష్యమాణ:
నిశి చరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణ మధ్యగతో వచ స్త్వ రేతి.

ఓం తత్ సత్
* * *

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

6.12.07

పంచాయుధస్తోత్రమ్‌

స్ఫురత్సహస్రార శిఖాతితీవ్రం
సుదర్శనం భాస్కరకోటితుల్యమ్‌!
సురద్విషాం ప్రాణవినాశి విష్ణో:
చక్రం సదా హం శరణం ప్రపద్యే!!

విష్ణోర్ముఖోత్థానిలపూరితస్య
యస్య ధ్వనిర్దానవదర్పహంతా!
తం పాంచజన్యం శశికోటిశుభ్రం
శంఖం సదా హం శరణం ప్రపద్యే!!

హిరణ్మయీం మేరుసమానసారాం
కౌమోదకీం దైత్యకులైకహంత్రీమ్‌!
వైకుంఠవామాగ్రకరాభిమృష్టాం
గదాం సదా హం శరణం ప్రపద్యే!!

యజ్జ్యానినాద శ్రవణాత్పురా్ణాం
చేతాంసి నిర్ముక్తభయాని పద్య:!
భవంతి దైత్యాశనిబాణవర్షై:
శార్జం సదా హం శరణం ప్రపద్యే!!

రక్షోసురాణాం కఠినోగ్రకంఠ
చ్చేదక్షరత్క్షోణిత దిగ్ధధారమ్‌!
తం నందకం నామ హరే: ప్రదీప్తం
ఖడ్గం సదా హం శరణం ప్రపద్యే!!

ఇమం హరే: పంచమహాయుధానాం
స్తవం పఠేద్యోనుదినం ప్రభాతే!
సమస్తదు:ఖాని భయాని సద్య్:
పాపాని నశ్యంతి సుఖాని సంతి!!

వనే రణే శత్రుజలాగ్ని మధ్యే
యదృచ్చయా పత్పు మహాభయేషు!
పఠేత్త్విదం స్తోత్రమనాకులాత్మా
సుఖీ భవేత్తత్కృ తసర్వరక్ష:!!